Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Програми і курси

Державний університет інфраструктури та технологій

Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Білоцерківський національний аграрний університет

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Запорізька область)

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Черкаський державний технологічний університет

Національний університет «Чернігівська політехніка»

Класичний приватний університет

Дипломатична академія України при МЗС України

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпровський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Донецький державний університет управління (ДонДУУ)

Заклад вищої освіти Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"

Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний университет імені академіка Юрія Бугая»

Інститут екології економіки і права

Міжнародний гуманітарний університет

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Харківський економіко-правовий університет

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Харківський національний університет внутрішніх справ

Херсонський державний університет

Хмельницький національний університет

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний лінгвістичний університет

Київський національний університет технологій та дизайну

Київський національний торговельно-економічний університет

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Львівський торговельно-економічний університет

Маріупольський державний університет

Національна академія внутрішніх справ України

Національний авіаційний університет

Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний транспортний університет 

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет "Одеська юридична академія"

Національний університет "Одеська морська академія"

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет цивільного захисту України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет водного господарства та природокористування

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Одеський національний морський університет

Одеський національний політехнічний університет

Одеський державний екологічний університет

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»

Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький фінансово-економічний університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"

Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Державний університет економіки і технологій

Сумський національний аграрний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Харківський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Національний університет «Острозька академія»

Університет митної справи та фінансів

Університет державної фіскальної служби України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний аграрний університет

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Західноукраїнський національний університет

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Запорізький національний університет

Житомирський державний університет імені Івана Франка