Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Програми і курси

Державний університет інфраструктури та технологій

Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Вищий навчальний заклад "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 

Академія праці, соціальних відносин і туризму

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Білоцерківський національний аграрний університет

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Запорізька область)

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Філія "Кременчуцький інститут Приватного вищого навчального закладу "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"

Буковинський державний медичний університет

Центральноукраїнський національний технічний університет

Черкаський державний бізнес-коледж

Черкаський державний технологічний університет

Національний університет «Чернігівська політехніка»

Класичний приватний університет

Комунальний заклад охорони здоров'я"Харківський медичний коледж"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Дипломатична академія України при МЗС України

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Дніпровський державний медичний університет

Дніпровський державний технічний університет

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Дніпровський інститут Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом»

Донецький національний медичний університет

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донецький державний університет управління (ДонДУУ)

Український державний університет імені Михайла Драгоманова

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

Льотна академія Національного авіаційного університету

Київська Академія перукарського мистецтва

Заклад вищої освіти Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського"

Вищий навчальний заклад Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"

Заклад вищої освіти "Університет Короля Данила"

Вищий навчальний заклад "Перший Київський медичний коледж"

Вищий навчальний заклад "Український Католицький Університет"

Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний университет імені академіка Юрія Бугая»

Заклад вищої освіти «Київський інститут бізнесу та технологій» ТОВ

Університет Григорія Сковороди в Переяславі

Інститут екології економіки і права

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Міжнародний гуманітарний університет

Міжнародний університет фінансів

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров'я України

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 

Івано-Франківський національний медичний університет

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Харківський економіко-правовий університет

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Харківський інститут фінансів

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харківський національний медичний університет

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Харківський національний університет внутрішніх справ

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові

Харківська державна академія культури

Харківська державна академія фізичної культури

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Харківська державна зооветеринарна академія

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Херсонський національний технічний університет

Херсонська державна морська академія

Херсонський державний університет

Херсонський державний аграрно-економічний університет

Хмельницький національний університет

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Криворізький коледж Національного авіаційного університету

Криворізький державний педагогічний університет (КДПУ)

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Київський національний лінгвістичний університет

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний університет технологій та дизайну

Київський національний торговельно-економічний університет

Київський славістичний університет

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв

Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини"

Луганський національний аграрний університет

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Луцький національний технічний університет

Львівська національна академія мистецтв

Львівський національний університет природокористування

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Львівський державний університет фізичної культури

Львівський торговельно-економічний університет

Маріупольський державний університет

Мукачівський державний університет

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Миколаївський національний аграрний університет

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Національна академія внутрішніх справ України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Національний авіаційний університет

Національна металургійна академія України

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса" Міністерства юстиції України

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний транспортний університет 

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет "Одеська юридична академія"

Національний університет "Одеська морська академія"

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет цивільного захисту України

Національний університет харчових технологій

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний фармацевтичний університет

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Національний університет «Запорізька політехніка»

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Одеський національний технологічний університет

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника

Одеський національний економічний університет

Одеський національний морський університет

Одеський національний медичний університет

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

Одеський національний політехнічний університет

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Одеська державна академія будівництва і архітектури

Одеський державний аграрний університет

Одеський державний екологічний університет

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Поліський національний університет

Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Полтавська державна аграрна академія

Полтавський державний медичний університет

Національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

Полтавський державний аграрний університет

Приватний заклад вищої освіти "Міжнародний європейський університет"

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський міжнародний медичний університет»

Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"

Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-Американський Університет Конкордія"

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»

Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут»

Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький фінансово-економічний університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"

Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"

Приватний заклад вищої освіти "АРТ АКАДЕМІЯ сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі"

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут екранних мистецтв»

Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа Аблязова»

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Приватний заклад вищої освіти “Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я”

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини"

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра

Рівненський державний гуманітарний університет

Відокремлений структурний підрозділ "Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя"

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Державний заклад "Київський коледж зв'язку"

Державний вищий навчальний заклад "Донбаський державний педагогічний університет"

ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

Університет Банківської Справи. Київ

Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»

Державний університет економіки і технологій

Державний університет телекомунікацій

Дочернее предприятие "Киевский хореографический колледж"

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Сумський національний аграрний університет

Сумський державний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Таврійський державний агротехнологічний університет

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України 

Харківський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Національний університет «Острозька академія»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Державна установа " Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України"

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Українська академія друкарства

Українська інженерно-педагогічна академія

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Український державний університет залізничного транспорту 

Український державний університет науки і технологій

Уманський національний університет садівництва

Університет митної справи та фінансів

Університет державної фіскальної служби України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний аграрний університет

Вінницький національний технічний університет

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Західноукраїнський національний університет

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Запорізький національний університет

Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

Запорізька державна інженерна академія

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Житомирський державний технологiчний університет