Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Програми і курси

Державний університет інфраструктури та технологій

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Центральноукраїнський національний технічний університет

Національний університет «Чернігівська політехніка»

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Дніпровський державний технічний університет

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Херсонський національний технічний університет

Херсонська державна морська академія

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Луцький національний технічний університет

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Національний авіаційний університет

Національна металургійна академія України

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний транспортний університет 

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет "Одеська морська академія"

Національний університет харчових технологій

Національний університет водного господарства та природокористування

Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Національний університет «Запорізька політехніка»

Одеський національний технологічний університет

Одеський національний морський університет

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відокремлений структурний підрозділ "Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя"

ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»

Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Державний вищий навчальний заклад "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет

Державний університет економіки і технологій

Таврійський державний агротехнологічний університет

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Український державний університет залізничного транспорту 

Уманський національний університет садівництва

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вінницький національний технічний університет

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

Запорізька державна інженерна академія

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Житомирський державний технологiчний університет