Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Університети

Державний університет інфраструктури та технологій

Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вищий навчальний заклад "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Білоцерківський національний аграрний університет

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Запорізька область)

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Філія "Кременчуцький інститут Приватного вищого навчального закладу "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"

Центральноукраїнський національний технічний університет

Черкаський державний бізнес-коледж

Черкаський державний технологічний університет

Класичний приватний університет

Комунальний заклад охорони здоров'я"Харківський медичний коледж"

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Дипломатична академія України при МЗС України

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Дніпровський державний технічний університет

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Донецький національний медичний університет

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донецький державний університет управління (ДонДУУ)

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

Льотна академія Національного авіаційного університету

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет"

Вищий навчальний заклад Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"

Вищий навчальний заклад "Український Католицький Університет"

Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і. менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Інститут екології економіки і права

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Міжнародний гуманітарний університет

Міжнародний університет фінансів

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Харківський економіко-правовий університет

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Харківський інститут фінансів

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харківський національний медичний університет

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Харківський національний університет внутрішніх справ

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові

Харківська державна академія культури

Харківська державна академія фізичної культури

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Харківська державна зооветеринарна академія

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Херсонська державна морська академія

Хмельницький національний університет

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Криворізький коледж Національного авіаційного університету

Криворізький державний педагогічний університет (КДПУ)

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Київський національний лінгвістичний університет

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний університет технологій та дизайну

Київський національний торговельно-економічний університет

Київський славістичний університет

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини"

Луганський національний аграрний університет

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Луцький національний технічний університет

Львівський національний аграрний університет

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Львівський державний університет фізичної культури

Львівський торговельно-економічний університет

Львівський торговельно-економічний університет

Мукачівський державний університет

КВНЗ "Житомирський медичний інститут" ЖОР

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Миколаївський національний аграрний університет

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Національна академія внутрішніх справ України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Національний авіаційний університет

Національна металургійна академія України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет "Одеська юридична академія"

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет цивільного захисту України

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Національний університет водного господарства та природокористування

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника

Одеська національна академія харчових технологій

Одеський національний економічний університет

Одеський національний морський університет

Одеський національний медичний університет

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

Одеський національний політехнічний університет

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Одеська державна академія будівництва і архітектури

Одеський державний аграрний університет

Одеський державний екологічний університет

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Полтавська державна аграрна академія

Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»

Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут»

Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"

Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут екранних мистецтв»

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Приватний заклад вищої освіти “Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я”

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

Рівненський державний гуманітарний університет

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Державний заклад "Київський коледж зв'язку"

ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

Університет Банківської Справи. Київ

Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

Державний університет телекомунікацій

Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

Дочернее предприятие "Киевский хореографический колледж"

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Сумський національний аграрний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Таврійський державний агротехнологічний університет

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільський національний економічний університет 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України 

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України

Харківський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Національний університет «Острозька академія»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Державна установа " Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України"

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Українська академія друкарства

Українська інженерно-педагогічна академія

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Український державний університет залізничного транспорту 

Університет митної справи та фінансів

Університет державної фіскальної служби України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний аграрний університет

Вінницький національний технічний університет

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Запорізький національний технічний університет

Запорізький державний медичний університет

Запорізька державна інженерна академія

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Житомирський державний технологiчний університет