Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Університети

Державний університет інфраструктури та технологій

Черкаський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу "Університет банківської справи"

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вищий навчальний заклад "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут "Бейт-Хана"

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Білоцерківський національний аграрний університет

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Філія "Кременчуцький інститут Приватного вищого навчального закладу "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"

Центральноукраїнський національний технічний університет

Черкаський державний бізнес-коледж

Черкаський державний технологічний університет

Класичний приватний університет

Комунальний заклад охорони здоров'я"Харківський медичний коледж"

Дипломатична академія України при МЗС України

Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Дніпровський державний технічний університет

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донецький державний університет управління (ДонДУУ)

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

Льотна академія Національного авіаційного університету

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського"

Вищий навчальний заклад Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"

Вищий навчальний заклад "Український Католицький Університет"

Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і. менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Інститут екології економіки і права

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Міжнародний гуманітарний університет

Міжнародний університет фінансів

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

Харківський економіко-правовий університет

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Харківський інститут фінансів

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Харківський національний університет внутрішніх справ

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові

Харківська державна академія культури

Харківська державна академія фізичної культури

Харківський державний автомобільно-дорожній коледж

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Харківська державна зооветеринарна академія

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Херсонська державна морська академія

Хмельницький національний університет

Кременчуцький льотний коледж Харківського національного університету внутрішніх справ

Криворізький коледж Національного авіаційного університету

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський славістичний університет

Луганський національний аграрний університет

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Луцький національний технічний університет

Львівський національний аграрний університет

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Львівський торговельно-економічний університет

Львівський торговельно-економічний університет

Мукачівський державний університет

Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Миколаївський національний аграрний університет

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Національна академія внутрішніх справ України

Національний авіаційний університет

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет "Одеська юридична академія"

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Одеський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника

Одеський національний економічний університет

Одеський національний морський університет

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Одеська державна академія будівництва і архітектури

Одеський державний аграрний університет

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Поліський національний університет

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Полтавський коледж нафти і газу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

Полтавська державна аграрна академія

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»

Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут»

Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"

Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут екранних мистецтв»

Приватний заклад вищої освіти “Дніпровський інститут медицини та громадського здоров’я”

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини"

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»

Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

Рівненський державний гуманітарний університет

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Державний заклад "Київський коледж зв'язку"

ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

Університет Банківської Справи. Київ

Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

Державний університет телекомунікацій

Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет"

Дочернее предприятие "Киевский хореографический колледж"

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Таврійський державний агротехнологічний університет

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України 

Харківський науково-дослідний інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України

Харківський інститут Приватного акціонерного товариства "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Національна академія статистики, обліку та аудиту

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Державна установа " Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України"

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Українська академія друкарства

Українська інженерно-педагогічна академія

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

Український державний університет залізничного транспорту 

Університет митної справи та фінансів

Університет державної фіскальної служби України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний аграрний університет

Вінницький національний технічний університет

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Запорізький національний технічний університет

Запорізька державна інженерна академія

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Житомирський державний технологiчний університет