Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Університети

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Білоцерківський національний аграрний університет

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Запорізька область)

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Філія "Кременчуцький інститут Приватного вищого навчального закладу "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"

Буковинський державний медичний університет

Центральноукраїнський національний технічний університет

Черкаський державний бізнес-коледж

Черкаський державний технологічний університет

Чернігівський національний технологічний університет

Класичний приватний університет

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Дипломатична академія України при МЗС України

Дніпровський державний технічний університет

Дніпропетро́вський націона́льний університе́т залізни́чного тра́нспорту імені академіка Всеволода Лазаряна

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Донбаський державний технічний університет

Донецький національний медичний університет імені М. Горького

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Донецький державний університет управління (ДонДУУ)

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет"

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Вищий навчальний заклад Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»

Вищий навчальний заклад «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут« Бейт-Хана»

Вищий навчальний заклад "Перший Київський медичний коледж"

Вищий навчальний заклад "Український Католицький Університет"

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і. менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Інститут екології економіки і права

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля

Міжнародний гуманітарний університет

Міжнародний університет фінансів

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Ізмаїльський державний гуманітарний університет

Університет «КРОК»

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Харківський автомобільно-дорожній коледж

Харківський економіко-правовий університет

Харківський інститут фінансів

Харківська медична академія післядипломної освіти

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харківський національний університет мистецтв ім. І.П. Котляревського 

Харківський національний медичний університет

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Харківський національний університет внутрішніх справ

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Харківська державна академія культури

Харківська державна академія фізичної культури

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Харківська державна зооветеринарна академія

Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія»

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Харківська державна академія дизайну і мистецтв

Херсонський національний технічний університет

Херсонська державна морська академія

Херсонський державний університет

Херсонський державний аграрний університет

Хмельницкий национальный университет

Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету

Кременчуцький льотний коледж Національного авіаційного університету

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Криворізький коледж Національного Авіаційного університету

Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого

Київський національний лінгвістичний університет

Київський національний університет будівництва і архітектури

Київський національний університет технологій та дизайну

Київський національний університет економіки і торгівлі

Київський славістичний університет

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Луганський національний аграрний університет

Державний заклад «Луганський державний медичний університет»

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Луцький національний технічний університет

Львівський національний аграрний університет

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені Степана Ґжицького

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

Львівський державний університет фізичної культури

Львівський торговельно-економічний університет

Львівський торговельно-економічний університет

Житомирський інститут медсестринства

Маріупольський державний університет

Мукачівський державний університет

Комунальний заклад охорони здоров`я "Харківський медичний коледж № 1"

Комунальний заклад охорони здоров'я « Харківський медичний коледж № 2»

Миколаївський національний аграрний університет

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Національна академія внутрішніх справ України

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Національний авіаційний університет

Національна металургійна академія України

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний транспортний університет 

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет "Одеська юридична академія"

Національний університет "Одеська морська академія"

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет цивільного захисту України

Національний університет харчових технологій

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний фармацевтичний університет

Національний університет фізичного виховання і спорту України

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет водного господарства та природокористування

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Одеська державна академія технічного регулювання та якості

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Одеське морехідне училище рибної промисловості імені Олексія Соляника

Одеська національна академія харчових технологій

Одеський національний економічний університет

Одеський національний морський університет

Одеський національний медичний університет

Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової

Одеський національний політехнічний університет

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Одеська державна академія будівництва і архітектури

Одеський державний аграрний університет

Одеський державний екологічний університет

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Полтавська державна аграрна академія

Полтавський університет економіки і торгівлі

Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет"

Приватний вищий навчальний заклад-інститут "Українсько-Американський Університет Конкордія"

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»

Приватний вищий навчальний заклад «Український гуманітарний інститут»

Приватний вищий навчальний заклад "Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій"

Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут екранних мистецтв»

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

Київський інститут музики ім. Р. М. Глієра

Рівненський державний гуманітарний університет

ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

Державний заклад "Київський коледж зв'язку"

Державний заклад "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров'я України"

ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти»

Університет Банківської Справи. Черкаський інститут

Університет Банківської Справи. Київ

Харківський навчально-науковий інститут Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи»

Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

ДВНЗ "Івано-Франківський національний медичний університет"

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький державний педагогічний університет»

Державний університет телекомунікацій

Дочернее предприятие "Киевский хореографический колледж"

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Сумський національний аграрний університет

Сумський державний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського

Таврійський державний агротехнологічний університет

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Тернопільський національний економічний університет 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної академії медичних наук України 

Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури

Національний університет «Острозька академія»

Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»

Державна установа " Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України"

Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Українська академія друкарства

Українська інженерно-педагогічна академія

Український державний університет залізничного транспорту 

Уманський національний університет садівництва

Університет митної справи та фінансів

Університет державної фіскальної служби України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний аграрний університет

Вінницький національний технічний університет

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Запорізький національний технічний університет

Запорізький державний медичний університет

Запорізька державна інженерна академія

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Житомирський державний технологiчний університет