Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Програми і курси

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Білоцерківський національний аграрний університет

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького (м. Мелітополь, Запорізька область)

Київський Університет імені Бориса Грінченка

Черкаський державний технологічний університет

Чернігівський національний технологічний університет

Класичний приватний університет

Дипломатична академія України при МЗС України

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Донецький державний університет управління (ДонДУУ)

Державний вищий навчальний заклад "Запорізький національний університет"

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і. менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

Інститут екології економіки і права

Міжнародний гуманітарний університет

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Університет «КРОК»

Харківський економіко-правовий університет

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Харківський національний університет внутрішніх справ

Херсонський державний університет

Хмельницкий национальный университет

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Київський національний лінгвістичний університет

Київський національний університет технологій та дизайну

Київський національний університет економіки і торгівлі

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки

Луганський національний університет імені Тараса Шевченка

Львівський торговельно-економічний університет

Маріупольський державний університет

Національна академія внутрішніх справ України

Національний авіаційний університет

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний транспортний університет 

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет "Одеська юридична академія"

Національний університет "Одеська морська академія"

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Національний університет цивільного захисту України

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Національний університет водного господарства та природокористування

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

Одеський національний морський університет

Одеський національний політехнічний університет

Одеський державний екологічний університет

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука" 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права»

Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж"

Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад "Міжрегіональна Академія управління персоналом"

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний університет бізнесу і права»

Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Університет Банківської Справи. Черкаський інститут

Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет"

Сумський національний аграрний університет

Сумський державний університет

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Тернопільський національний економічний університет 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Національний університет «Острозька академія»

Університет митної справи та фінансів

Університет державної фіскальної служби України

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

Вінницький національний аграрний університет

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Житомирський державний університет імені Івана Франка