Міністерство освіти і науки України

Український державний центр міжнародної освіти

Меню

Програми і курси

Центральноукраїнський національний технічний університет

Чернігівський національний технологічний університет

Дніпровський державний технічний університет

Дніпропетро́вський націона́льний університе́т залізни́чного тра́нспорту імені академіка Всеволода Лазаряна

Донбаський державний технічний університет

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

Харківський національний університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Харківський автомобільно-дорожній коледж

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Харківський національний університет радіоелектроніки

Харківський державний університет харчування та торгівлі

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Херсонський національний технічний університет

Херсонська державна морська академія

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

Луцький національний технічний університет

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

Національний авіаційний університет

Національна металургійна академія України

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Національний технічний університет "Дніпровська політехніка"

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Національний транспортний університет 

Національний університет «Львівська політехніка»

Національний університет "Одеська морська академія"

Національний університет харчових технологій

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Національний університет водного господарства та природокористування

Одеська національна академія харчових технологій

Одеський національний морський університет

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

ДВНЗ «Харківський коледж текстилю та дизайну»

Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України"

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

ДВНЗ Український державний хіміко-технологічний університет

Таврійський державний агротехнологічний університет

Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

Український державний університет залізничного транспорту 

Уманський національний університет садівництва

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Донецький національний університет імені Василя Стуса

Вінницький національний технічний університет

Запорізький національний технічний університет

Запорізька державна інженерна академія

Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова

Житомирський державний технологiчний університет